تأثیر هشت هفته صخره نوردی بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی کودکان کم بینا 8 تا 14 ساله
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.86
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد
2دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: بینایی یکی از حواس مهم جهت بهبود مهارت های ادراکی – حرکتی می باشد. کودکان کم بینا باتوجه به اختلالی که دارند، در فرایند رشد خود در مهارت های ادراکی – حرکتی ضعف دارند. هدف از تحقیق حاضر تأثیر هشت هفته صخره نوردی بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی کودکان کم بینا بود.
روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 22 کودک کم بینا شهر اصفهان به صورت در دسترس وهدفمند و براساس میزان بینایی(در سه کلاسB1, B2, B3)، به دو گروه 11 نفره، تجربی (میانگین± انحراف استاندارد سن 1/83±9/82 سال، قد 13/67±134/31 سانتی متر، وزن 14/79±34/80 کیلو گرم) و کنترل، (میانگین ± انحراف استاندارد، سن1/80±10/45سال، قد 10/90±143/27 سانتی متر، وزن 21/92±49/70 کیلو گرم) همتاسازی شدند. متغییر های قدرت گریپ و کیفیت زندگی آزمودنی ها به ترتیب توسط دینامومتر دیجیتال و پرسشنامه کیفیت زندگی ویژه نابینایان ارزیابی شد. گروه تجربی در تمرینات صخره نوردی داخل سالن به مدت هشت هفته، سه جلسه 90 دقیقه ای شرکت کردند و گروه کنترل، به فعالیت روزمره پرداختند.جمع آوری اطلاعات برای کل شرکت کنندگان به شکل پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت.
یافته ها: جهت تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس برای داده های تکراری استفاده گردید. نتایج نشان داد تغییرات در قدرت گریپ دست راست (0/001=p) و قدرت گریپ دست چپ (0/006=p) آزمودنی ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون معنادار بود، همچنین نتایج نشان داد که نمرات کیفیت زندگی (0/003=p) گروه تجربی در پس آزمون به صورت معناداری افزایش یافته.
بحث و نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات صخره نوردی باعث بهبود قدرت گریپ و کیفیت زندگی دانش آموزان با اختلالات بینایی شود و از آن می توان به عنوان یک روش تمرینی در فرآیند توانبخشی افراد نابینا استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of eight weeks indoor rock climbing on muscular strength and quality of life in low vision children with the ages of 8 to 14 years old
Authors
Nafiseh Yarali, Gholam Ali Ghasemi
Abstract
Introduction: Eyesight is one of the important senses to improve perceptual and motor skills. Children who have low vision due to their disorders, have weakness in perceptual and motor skills in the process of their growth. The propose of this research was the effect of eight weeks indoor rock climbing on postural control, muscular strength and quality of life in low vision children. Methodology: In this quasi-experimental research we choose 22 low vision children from Isfahan who were available and objective, then divided them in 2 groups of 11 subjects based on their eyesight levels, were matched in experimental group: (mean±standard deviation (SD) age of 9.82±1.83 years, Height: 134.31 ± 13.67 cm, Weight 34.80 ± 14.79 kg), and control group (mean±SD, age of 10.45±1.80 years, Height: 143.27±10.90 cm, Weight: 49.70±21.92 kg). Grip strength variables, and quality of subject’s life, were measured by digital dynamometer, and quality of low vision life questionnaires, respectively. Experimental subjects were participated in 8 weeks indoor rock climbing for 90 minute in 3 days per week and control subjects had their daily activities. All dependent variables for 2 groups, were measured before and after the 8 weeks.
Results: Data were analysis by analysis of variance for duplicated data. (P= 0.05). The results showed significant changes of subjects in post-test vs. pretest in grip strength for right hand (P=0.001) and for left hand (P=0.006), results also showed that quality of life scores (P=0.03) in post-test of experimental group were increased significantly.
Discussion: In conclusion, these findings suggested that indoor rock climbing can improve grip strength and also can improve the quality of life in low vision students and these methods can be used for other subjects who have low vision disorders as a training method for their rehabilitation process.
Keywords
Rock climbing training, Dynamometer, grip strength, low vision, quality of life