بررسی تاثیر8 هفته صخره نوردی داخل سالن بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی کودکان کم شنوا 9 تا 14 سال شهر اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.87
کد مقاله : 3621-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی
2دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: اطلاعات مهمی را از محیط خود دریافت کند، بلکه تاثیر منفی بر روی تمامی ساختار شخصیتی او می گذارد و خطر منزوی شدن آنها از دیگران بیشتر است و باعث آمادگی جسمانی پایین آنها می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر8 هفته تمرینات صخره نوردی بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی کودکان کم شنوا بود.
روش شناسی: تعداد 30 کودک کم شنوا به صورت هدفمند دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه (15نفری)، تجربی(میانگین± انحراف استاندارد سن2/49±10/73سال، قد 14/52±139/1 سانتی متر، وزن 13/8±35/75 کیلوگرم) کنترل(میانگین± انحراف استاندارد سن1/95±10/73سال، قد 18/10±144/3سانتی متر، وزن 21/8±41/72 ) تقسیم شدند. متغیر های قدرت گریپ و کیفیت زندگی آزمودنی ها به ترتیب توسط دینامومتر و پرسشنامه قبل و بعد از دوره تمرینی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته تمرینات صخره نوردی داخل سالن را انجام دادند. جهت تحلیل استنباطی داده ها از روش آماری تحلیل واریانس برای داده های تکراری استفاده شد(0/05=P).
یافته ها: یافته ها ونتایج پژوهش تعامل معنادار به نفع گروه تجربی در متغیر های قدرت گریپ دست راست (0/05=P) و قدرت گریپ دست چپ (0/003=P) بهبود پیدا شد. ودر کیفیت زندگی نیز پیشرفت معنادار بود و (0/006=P) تغییر یافت.(0/05<p).
بحث و نتیجه گیری: از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که تمرینات صخره نوردی موجب بهبود هردو فاکتور قدرت گریپ و کیفیت زندگی کودکان کم شنوا می شود. بنابراین از این تمرینات می توان در فرآیند توانبخشی این کودکان استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of 8 weeks of indoor rock climbing on muscular strength and quality of life in impaired hearing children 9 to 14 years old in Isfahan
Authors
Bahar Asgari, Gholam Ali Ghasemi
Abstract
Introduction: Injury of hearing sense not only is a cause to stop a disable person from receiving important information from his/her environment but also has a negative effect on all personal structures and puts the person in danger of isolation in society and reduces his/her physical fitness. The main purpose of this study is to analyze the effect of an 8-week rock climbing exercise on muscular power and life quality of the impaired hearing children.
Methodology: Thirty impaired hearing children were participated in this research and were randomly divided into two equal groups of experimental (mean± Standard deviation: Age10.73±2.49 years, height 139.1±14.52 cm, and weight 35.75±13.8 Kg) and control (mean± Standard deviation: age 10.73±1.95 years, height 144.3±18.10 cm, and weight 41.72±21.8 Kg). Grip strength and quality of life questionnaire variables were studied by using Dynamometer and questionnaire were assessed before and after the mentioned. Experimental group for 8 weeks did Indoor Rock Climbing. To analyze the gathered data, (statistical methods of variance analysis) was used for repetitive data points (p=0.05).
Result: Outcomes of this study showed a significant improvement in the experimental group in right hand grip strength (P=0.05), left hand grip strength (P=0.003) and a meaningful improvement in quality of life (P=0.006).
Conclusion: By looking at the results of this study one can conclude that rock-climbing exercises improved hand grip strength and life quality of impaired hearing children. Therefore, these exercises should be used as rehabilitation exercises for impaired hearing children to improve their body condition.
Keywords
Impaired hearing children, rock-climbing, Dynamometer, quality of life