اثر نوع تمرین ورزشی بر شاخصهای هماتولوژیکی در مردان غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.88
نویسندگان
1دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایراk.
2دانشگاه باختر
چکیده
مقدمه: شمارش کامل سلول‌های خون (CBC)، یک آزمایش مفید و تشخیصی است که برای ارزیابی پایه سلول‌ها انجام می‌شود. نشان داده شده است که ترکیب خون در اثر فعالیت‌های ورزشی تغییر می‌کند و این تغییرات سلامتی و عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. درباره اثر تمرینات ورزشی بلند مدت بر شاخص‌های خونی افراد غیرفعال، اطلاعات اندکی وجود دارد. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین اثر 10 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و موازی (ترکیب تمرین هوازی و مقاومتی) بر تغییرات شاخص‌های هماتولوژیکی در مردان غیرفعال بود.
روش‌شناسی: افراد داوطلب شرکت در این پژوهش پس از تکمیل فرم رضایت‌نامه به صورت تصادفی در سه گروه تمرین هوازی (11=n)، مقاومتی (10=n) و موازی (10=n) تقسیم شدند. نمونه‌های خون ناشتا در دو مرحله پیش و پس‌آزمون جهت اندازه‌گیری شاخص‌های هماتولوژیکی شامل WBC، RBC، Hct، Hg، MCH، MCHC، MCV، RDW و PLT اخذ شد. تمرین هوازی شامل 50- 30 دقیقه رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج با شدت 70- 80% حداکثر ضربان قلب بود. تمرین مقاومتی شامل اجرای 7 حرکت (پرس سینه، پرس شانه، کشش جانبی، قایقی نشسته، پرس پا، پشت ران و لانژه)، با 3- 2 ست 8 تکراری و شدت 70- 80% ده تکرا بیشینه بود. آزمودنی‌های گروه تمرین موازی، در هفته‌های زوج دو جلسه تمرین هوازی و یک جلسه تمرین مقاومتی و در هفته‌های فرد یک جلسه تمرین هوازی و دو جلسه تمرین مقاومتی را اجرا کردند. برنامه‌های تمرینی به مدت 10 هفته و 3 جلسه در هفته اجرا گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد تنها شمار پلاکتها (PLT) در گروه هوازی و پهنای توزیع گلبول قرمز (RDW) در گروه موازی کاهش معناداری داشت (0/05<p)، در حالی‌که تمرینات اجرا شده بر سایر متغیرهای اندازه‌گیری شده اثر معناداری نداشت (0/05<p).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای 10 هفته تمرینات هوازی، مقاومتی و موازی در مردان غیرفعال اثرات مفید یا مضری بر عوامل هماتولوژیکی خون مردان سالم غیرفعال ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effects of mode exercise training on hematological markers in sedentary men
Authors
Abdol Hossein Taheri Kalani, Hadis Alvandi
Abstract
Introduction: Cell blood count is a useful and important test to evaluate basal cell. It indicated that exercises alter blood composition and this alternation affected health and performance. There was few study about effect of long term exercise training on hematological blood markers in sedentary populations. Thus, the aim of this study was to examine the effects of aerobic, resistance and concurrent training on hematological blood markers in sedentary men.
Methodology: Thirty-one men participated to this study that were randomized in aerobic (n=11), resistance (n=10) and concurrent (n=10) training groups. At baseline and after the intervention, subjects were submitted to a blood sample to determine their hematological markers include RBC, WBC, Hct, Hg, MCH, MCHC, MCV, RDW and PLT. Aerobic training included 30-50 min cycling on ergometer at 70-80% maximal heart rate. Resistance training consists of 7 exercise with 2-3 sets of 8 repetitions at 70-80% of 10-RM in each exercise. Concurrent training was consist of performing half of both aerobic and resistance training. Training program conducted for 10 weeks and 3 sessions per week.
Results: Finding indicated that only PLT count in aerobic group and RDW in concurrent group significantly decreased (p<0.05). Whereas, training conducted do not have any effects on other variables measured (p>0.05).
Discussion: On base this finding 10-weeks aerobic, resistance and concurrent training in healthy obese individuals have niether beneficial nor deleterious effects on hematological blood parameters. Similar to this study, 6-month resistance and 8-weeks aerobic training no beneficial nor deleterious effects on hematological blood parameters. It seems that parameters were within the limitation of the normal before intervention and the low sample size was small, are cause of no produce significant effects training.
Keywords
Red blood cell, white blood cell, platelet, Exercise Training