تحلیل محتوی تحقیقات مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش با تاکید بر مشکلات حقوقی و قانونی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.89
نویسندگان
1مدرس علوم ورزشی،موسسه آموزش عالی سلمان،خراسان رضوی، مشهد، ایران
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4عضو هیات علمی
5دانشگاه ازاد گناباد
چکیده
مقدمه: در بیشتر کشورهای جهان با دخالت حداقلی دولت در عرصه ورزش مواجه هستیم . مهمترین جنبه خصوصی سازی جنبه حقوقی آن است . علیرغم پتانسیل و گرایش زیادی بخش خصوصی به مشارکت در عرصه ورزش مشکلات حقوقی مانع این امر شده است بنابراین دولت برای حل این مشکلات سیاست خصوصی سازی را دنبال می کند و سالهاست تلاش می کند بخش زیادی از اقتصاد دولتی را به بخش خصوصی منتقل کند، بنابراین هدف تحقق حاضر تحلیل محتوی تحقیقات مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش با تاکید بر مشکلات حقوقی و قانونی بود.
روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش روش اسنادی بوده است. در گام اول با استفاده از جستجوگرهای اینترنتی و منابع کتابخانه‌ای سعی شده تا بانک اطلاعاتی جامعی مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری شود. جامعه‌ی آماری این تحقیق را، مقالات ، رساله ها، پایان‌نامه‌ها و طرح های پژوهشی بود که در زمینه مشارکت بخش خصوصی در ورزش بود و با محوریت بحث حقوقی و مشکلات اختصاص داشتند، تشکیل داده و شیوه نمونه‌گیری مطابق با اصول سایر تحقیقات کیفی، نمونه‌گیری هدفمند بوده است.
یافته ها: بر طبق این تحقیقات قانون و چهارچوب های قانونی لازم از جمله ملزومات تحقق و موفقیت در زمینه خصوصی سازی ورزش و باشگاه ها می باشد.
بحث و نتیجه گیری: خصوصی سازی ورزش نیازمند تدوین چهارچوب حقوقی مناسب و فراهم بودن بستر قانونی لازم است و تا این نقیصه حل نشود اجرای این سیاست در ورزش موفقیتی نخواهد داشت. از جمله راهکارهای مهم می توان به تدوین قوانین تخصصی برای ورزش ، اصلاح قوانین موجود ، رعایت حقوق معنوی و مالکیت و کپی رایت و ، اصلاح قوانین مالیاتی و حمایتی ... اشاره کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Private sector participation in the sports industry researches content analysis, with an emphasis on legal problems
Authors
Javad Saghi, Hassan Fahim Davin, Mohsen Torky, Hassan Gharehkhani, Tayebe Soleymani
Abstract
Introduction: In most countries of the world, government interference in the sport is minimal. Despite a lot of potential and trends of private sector to participate in the sports sector, some legal problems is the cause to prevent to do it .Therefore, the government privatization policy pursued to solve these problems for years trying to move a large part of the state economy to private sector. Legal aspects of privatization could have economic security, investment protection, protection of private property, prevent monopoly and provide. Privatization policy and regulatory needs before, during and after privatization. The purpose of this research is content analysis research, private sector participation in the sports industry with an emphasis on legal problems.
Methodology: The method has been used in this research was documentary. First step by using Internet search engines and library tries to provide a comprehensive database of relevant research to be collected.
The population of this research, articles, papers, theses and research projects in the field of private sector participation in the exercise. Sampling method in accordance with the principles of other qualitative research, sampling has been targeted.
Results: According to this research, including the requirements of the law and legal framework necessary to achieve success in the field of sports and clubs privatization.
Discussion: Privatization exercise requires an appropriate legal framework and providing the necessary legal platform and if this shortcoming is not resolved, implementation of this policy will not be successful in sport. Among the main strategies can be specialized for the sport legislation, reform of existing laws, intellectual property rights and copyright, reform the tax code and support laws and others.
Keywords
sport privatization, legal barriers, sports industry