عوامل اثرگذار بر اجرای محتوای فعالیت‌های تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه مربیان زن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.90
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
2دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه:در این تحقیق به‌صورت توصیفی و میدانی به بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای محتوای فعالیت‌های درس تربیت‌بدنی مدارس استان تهران از دیدگاه معلمان زن با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بااعتبار محتوا و پایایی ۸۵ درصد پرداخته‌ایم.
روش شناسی: جامعه آماری 1100مربی نمونه آماری 285 نفر، به‌صورت طبقه‌ای و تصادفی انتخاب‌شده‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و میزان ارتباط متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، برای معنادار بودن ارتباط از آزمون T استفاده و با اطمینان ۹۵ درصد به این نتایج رسیدیم.
یافته ها: بین میزان فعالیت‌های ورزشی انجام‌شده، اهداف درس تربیت‌بدنی، تفاوت‌های فردی، میزان امکانات، فضای موجود، محدودیت زمانی ساعت درس تربیت‌بدنی، ارزشیابی در مدرسه و اجرای کامل محتوای درس تربیت‌بدنی ارتباط معنی‌دار و مثبت، وجود دارد. بین دیدگاه معلم تربیت‌بدنی و اجرای محتوای درس تربیت‌بدنی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به‌دست آمده نشانگر این است که بین اهداف درس تربیت‌بدنی در مدارس و اجرای محتوای درس تربیت‌بدنی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. هدف اصلی برنامه تربیت‌بدنی در مدارس، ایجاد فرصت برای فراگیری معرفت یا آگاهی و مهارت‌هایی است که دانش‌آموز را از نظر جسمانی فعال نگه دارد تا یک شیوه زندگی سالم و بهداشتی را در طول عمر ادامه دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بین دیدگاه معلم تربیت‌بدنی و اجرای محتوای درس تربیت‌بدنی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد؛ و این نتیجه برخلاف نتایج تحقیق رمضانی نژاد و همکاران است که در آن دانش‌آموزان با اهداف متفاوتی در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کنند؛ اما ممکن است معلمان و والدین و سایرین این اهداف را برای دانش‌آموزان در نظر نگرفته باشند . چون ماهیت درس تربیت‌بدنی، امکانات و تجهیزات آموزشی بر محتوای فعالیت‌های آموزشی تأثیر بسیاری می‌گذارد و معلمان نیز بر اساس تجربه، تخصص و حتی سلیقه خود به تدریس می‌پردازند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Factors affecting the performance of the school physical education activities from the perspective of women coaches’ course
Authors
Ali Asghar Mehrpour, Syed Yahya Mirmoeini
Abstract
Introduction: This descriptive study examines the factors influencing the field activities State schools teach physical education from the perspective of women teachers in this study using a questionnaire validity and reliability are the 85 percent.
Methodology: The population of the top 1100 players in women pattern taught specialized scientific competitions in 1395 in Tehran city sample of 285 people, as class, random Extreme Hardware. To analyze the data and the variables Pearson correlation, T-test was used for a meaningful relationship with a 95% confidence interval of the results obtained.
Results: Between the amounts of exercise performed, the objectives of physical education course, individual differences, and the facilities available space limit hours of physical education lessons, evaluation and implementation of school physical education course content and positive significant relationship exists. Between physical education teachers physical education course content, there was no a significant relationship.
Discussion: The results obtained in this article showed that there is a meaningful relation between objectives of physical activities course and the way of its operating. The main goal of physical education course is to learn students the knowledge, or skills which make students physically active. According to studies, there is no significant relation between approaches of coaches and the way of its operating. It is in contrast with the results obtained by Ramezani Nejad and et al in which students involve in sport activities with different goals. This result might not be considered by coaches, parents and others.
Keywords
Goals, individual differences, the content, quality, sports time