تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی در سازمان های ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.91
کد مقاله : 3626-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
3استادیار، دانشگاه اراک
چکیده
مقدمه: امروزه داﻧﺶ به عنوان راهبردی‌ترین ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح می باشد.اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ به عنوان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن‌ها در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ است ﮐﻪ می تواند ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. در این راستا فهمیدن نقطه اشتراک قلمروهای ویژه به منظور افزایش دانش به سازمان‌ها کمک می کند که درست منجر به عملکردهای استراتژیک و کارآفرینانه با کیفیت بالا می شود. در نتیجه هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی درسازمان‌های ورزشی است.
روش شناسی: روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ستادی، کارشناسان متخصص و سرپرستان سازمان های ورزشی می باشند. ابزار جمع آوری داده ها ؛پرسشنامه ی استاندارد مدیریت دانش نیومن‌ و‌کنراد‌ و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی مارگریت هیل بود. از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون استفاده گردید. در نهایت از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار(Smart-PLS version 3) استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های حاصل نشان داد که مولفه‌های مدیریت دانش شامل شناسایی دانش، اکتساب دانش، توسعه دانش، به اشتراک گذاشتن دانش، بهره گیری دانش و نگهداری دانش است با کارآفرینی ارتباط معنادار دارد و مدیریت دانش اثر معناداری بر کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی دارد.که این امر بر اهمیت مدیریت دانش بر کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی تاکید دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق با پژوهش‌های صفری وشورج (1393) و مدهوشی و ساداتی (1390) هم راستا قرار دارد. بنابراین بنظر می‌رسدکه ارتقای دانش و به کارگیری آن در سازمان‌های ورزشی می‌تواند به تحولات کارآفرینانه مطابق با محیط پر تلاطم منجر شود. به نظر می‌رسد که توسعه و معرفی موفق مولفه‌های مدیریت دانش نیازمند منابع و قابلیت‌های خاص سازمانی است تا بتوان از رویکرد کارآفرینانه در سازمان‌های ورزشی سود خلق نماید و منافع آن را به خود اختصاص دهد. برای کسب نتیجه مؤثر از مدیریت دانش و تأثیر مثبت آن ها بر ویکرد کارآفرینانه و نوآوری وجود پیش شرط های در سازمان ضروری است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of knowledge management on entrepreneurship in sports organizations
Authors
Malihe Karimi, Esfandiar Khosravizadeh, Zeenab Mondali zadeh
Abstract
Introduction: Nowadays, knowledge is announced the most strategic organizational resource. Efficient and effective deployment of knowledge management is proposed as a key competent of the modern era which can provide the advantage of sustainable competition. Special areas of common understanding to enhance the knowledge to help entrepreneurs right to entrepreneurial and strategic actions to be high quality. In this context, the aim of this study was to investigate the effects of knowledge management on entrepreneurship sports organizations.
Methodology: The method of this essay is cross-sectional and correlational study that has been conducted in this field. The study population included all managers, experts and heads of sport organizations. Data collection tools are, questionnaires corporate entrepreneurship, knowledge management standard questionnaire that Kolmogorov-Smirnov test, the normality of the data showed. For testing the conceptual model, structural equation modeling and smart-PLs software was used.
Results: The results of this study with researches of shourj and Safari (1393) and saldehi and Sadati (1390) are in line. Given that knowledge management is used in various fields, but in the application of knowledge management and entrepreneurship in organizations sports little research has been done that this study has partly filled this gap. So sport organizations promote entrepreneurship and it must improve processes related to knowledge management.
Discussion: The results of research done by shourj and Safari (1393) and senseless and Sadat (1390) are in line. So it promotes the knowledge and uses it in sport organizations which can lead to the development of entrepreneurial accordance with turbulent environment. For effective result of knowledge management and its positive impact on entrepreneurial approach and innovation are essential preconditions for the organization
Keywords
Knowledge management, Entrepreneurship, Strategic, Sports organization