تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر عمکلرد تکلیف هماهنگی دودستی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.92
نویسندگان
1دانشگاه شهید چمران اهواز
2مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
مقدمه: بسیاری از حرکت‌های روزمره نیازمند درجه‌ای از همکاری بین دودست دارند. تصور بر این است که هماهنگی دودستی حالتی پیش فرض از سیستم کنترل است به گونه‌ای که حرکات یک‌دستی نیازمند سرکوب اندام مقابل دارند. یکی از شیوه های جدید بهبود عملکرد، نوروفیدبک است که به افراد کمک می کند تا بر نوسانات ظریف فعالیت مغزی کنترل داشته باشند و یک رویکرد جایگزین برای کمک به افراد است تا فعالیت مغزی را بدون فعالیت های الکتریکی، مغناطیسی و یا بدون نیاز به ترکیبات دارویی در مغز تغییر دهد.
روش شناسی: ابزار مورداستفاده در این تحقیق دستگاه هماهنگی‌دودستی محقق‌ساخته و دستگاه چهار‌کاناله نوروفیدبک بود. شرکت‌کنندگان30 دانشجوی راست‌دست بودند که بصورت هدف‌مند و در دسترس انتخاب و در 3 گروه 10 نفره آزمایش، پلاسیبو و کنترل تقسیم‌شدند و به مدت 15 جلسه تحت آموزش نوروفیدبک با پروتکل کاری شامل کاهش مو ج تتا و افزایش موج بتا در نقطه cz قرارگرفتند. قبل و بعد از دوره آموزش نوروفیدبک از شرکت‌کنندگان آزمون اجرای تکلیف هماهنگی‌دودستی گرفته‌شد..
یافته ها: نتایج تحلیل‌کوواریانس نشان داد که بین گروه آزمایشی و گروه پلاسیبو و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوری که گروه آزمایشی عملکرد بهتری نسبت به گروه پلاسیبو و کنترل داشته‌است.
بحث و نتیجه گیری: مشاهده شده است که افزایش پیوستگی بتا، به افزایش گردش اطلاعات بین نیمکرهها برای انجام یک تکلیف دشوار اشاره دارد. همچنین آموزش کاهش تتا با بهبود تمرکز و توانایی توجه متمرکز ارتباط دارد. در تحقیق هولینگ و همکاران (2010) اتصال دروننیمکرهای در باند بتا صرفاً در نیمکره‌ی غالب به عنوان عملکردی از پیچیدگی تکلیف، به تدریج افزایش یافت. این موضوع به کمک و همکاری نیمکرهای نامتقارن در کنترل حرکت دودستی اشاره میکند همچنین آن‌ها در تحقیق خود درزمینه‌ی همزمانی قشری – نخاعی، هنگام یادگیری یک تکلیف پیچیده دودستی، بیان کردند که شبکه‌های قشری و زیر قشری پیچیده درگیر در عملکرد حرکتی، با ظرافت با همدیگر همکاری میکنند. آن‌ها نقش همکاری بتا در یادگیری حرکتی را نیز بررسی‌کردند. تغییرات در سطح الکتروانسفالوگرافی به عنوان نشان دهنده مستقیم فعالیت مغزی، می تواند میزان توجه، تمرکز و درنتیجه عملکرد فرد را ارزیابی کنـد. این یافته ها حاکی از این است که نوروفیدبک به عنوان ابزاری برای کمک به بهبود و پیشرفت حرکات هماهنگ است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of neurofedback training on the performance of bimanual coordination task
Authors
Bahman Hoseinzade, Mohammadreza Doustan, Elahe Nabati, Masume Azarshab
Abstract
Introduction: Many everyday movements require some degrees of collaboration between the hands. It is even suggested that bimanual coordination is the default mode of the control system, such that un-imanual actions require suppression of the contralateral limb. One of the new methods of improving performance is neurofeedback that to help people to have control on fluctuations delicate of brain activity and an alternative approach is to help people change brain electrical activity, without need to magnetic or medicinal substances in the brain.
Methodology: The Participants used in this study included bimanual coordination device and neurofeedback device. The subjects of the research were right-handed male students (n=30) who had experience musicianship that were grouped into 3 groups of 10 (experiment, Placebo and control) and for 15 sessions of neurofeedback training with protocols reduction theta and increased Beta waves waves were in cz point. Before and after neurofeedback training period the participants were taken test of bimanual coordination task.
Results: Covariance analysis showed that there is a significant difference between the experimental group, placebo and control So that the experimental group outperformed the placebo group and the control.
Discussion: It is observed that the increase in linkage beta is related to increasing the flow of information between the hemispheres to a difficult task. Moreover, theta reduction education is associated with improved focus and ability to concentrate attention. In the research done by Houweling et al (2010) gradually increased beta-band connectivity within the hemisphere only in the dominant hemisphere as a function of the complexity of the task that this subject points out the help of the asymmetry hemispheric in the Bimanual movement control. They also own research in field of simultaneous cortical - spinal, when learning a bimanual complex task, reported that complicated cortical and subcortical networks involved in motor function, are working together with accuracy. They also discussed role of the beta wave in motor learning. Changes in the EEG as indicative of activity in the brain. Which may amount of attention, focus, and thus to assess individual performance. These findings suggest that neurofeedback as a tool to help improving coordinated movement.
Keywords
Brain waves, Electroencephalography, Bimanual coordination, Performance