رابطه بین درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی با ارتقاع قوس طولی داخلی کف پا در مردان بزرگسالان غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.93
کد مقاله : 3628-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشگاه خوارزمی
3میرداماد، رازان جنوبی، محموعه آموزشی-ورزشی شهید کشوری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی
چکیده
مقدمه: قوس طولی داخلی پا به‌عنوان ساختار جذب شوک برای عملکرد پا حائز اهمیت است. افزایش بیش از حد نیروهای تحمل وزن ناشی از چاقی، ممکن است بر ارتفاع این قوس تاثیر بگذارد و بالعکس تغییر ارتفاع این قوس ممکن است منجر به درد و خستگی زودرس حین فعالیت‌ها شود و وزن را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه شاخص توده‌ی بدنی مقیاس مناسبی از تحرک و اضافه وزن افراد ارائه نمی‌دهد، لذا هدف از انجام تحقیق، بررسی رابطه بین درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی با ارتقاع قوس طولی داخلی کف پا در مردان بزرگسالان غیرفعال
بود.
روش شناسی: ۲۰۰ مرد بزرگسال با میانگین و انحراف‌استاندارد سن 6/2 ± 45/7 سال، قد 6/39 ± 173/6 سانتی‌متر و وزن 11/54 ± 85/69 کیلوگرم به صورت نمونه گیری در دسترس در این تحقیق شرکت‌کردند. پس از تکمیل فرم رضایت‌نامه، شاخص توده‌ی بدنی و درصد چربی‌ بدن بوسیله دستگاه ترکیب بدن InBody 770 و شاخص استاهلی برای بررسی قوس طولی داخلی با دستگاه توزیع فشار ساخت شرکت FootScan اندازه‌گیری شد. برای بررسی نرمال‌بودن توزیع داده‌ها از آزمون اسمیرنوف-کولموگروف و برای مشخص کردن ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد (0/05=α).
یافته ها: نتایج همبستگی معنی داری بین متغیر درصد چربی بدن و شاخص استاهلی در پای‌راست (sig= 0/001, r= 0/227) و پای‌چپ (sig= 0/038, r= 0/174) را نشان داد، در صورتی که همبستگی بین شاخص توده‌ی بدنی با شاخص استاهلی در پای راست و چپ معنادار نبود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج موید ارتباط بین درصد چربی‌بدن و صافی کف‌پا بود، در حالیکه بین شاخص توده‌ی بدنی و صافی کف پا ارتباطی مشاهده نشد. اگرچه ارتباط موجود می‌تواند دو طرفه باشد، ولی با توجه به سن آزمودنی‌ها به نظر می‌رسد که اضافه وزن منجر به صافی کف پا نشده باشد و احتمالا این ارتباط به کاهش فعالیت افراد مبتلا به صافی کف‌پا و متعاقبا افزایش چربی آنها مرتبط باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The correlation between body fat percentage and body mass index with medial longitudinal arch height in non-active adult males
Authors
Faeze Pakravan, Peyman Aghaie Ataabadi, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Medial longitudinal arch, as a structure that absorbs shock, plays an important role in foot activity. Excessive overweight might change the height of this type of arch which subsequently both results in early fatigue and injury during exercises and change weight. Body mass index is not a proper criterion for measuring daily activity and weight. Nevertheless, this research aims to explore the correlation between body fat and body mass index with regard to the height of medial longitudinal arch.
Methodology: Subjects of this research includes 200 men with an average and standard deviation age of 45.7±6.2, height 172.6±6.39 cm, weight 85.69±11.54. Following completing the consent form the subjects participated in an experiment measuring their BMI by body composition analyzer and their medial longitudinal arch according to Stahli index by pressure distribution tool produced by Foot Scan company. Kolmogorov–Smirnov test was used to examine the normalcy of data distribution and identify (measure) the correlation between variables.
Results: The research findings show a significant correlation between body fat variable and Stahli index respectively for right foot (sig=0.001, r=0.227) and left foot (sig= 0.038, r= 0.174). Also we find that there is no significant correlation between body mass index and Stahli index neither in right nor in left foot.
Discussion: The results show that although there is a direct correlation between body fat and foot-flatness, there is no such a meaningful correlation between body mass and foot-flatness. While this proposition might be a mutual one, yet given the participants’ age it seems that overweight does not result in foot-flatness. This might reduce their daily activities and consequently result in body fat increase.
Keywords
Body mass index, Body fat percent, Medial longitudinal arch