تاثیر برنامه اصلاحی ( (NASM) بر آزمون های عملکردی و شاخص ساختار پا (FPI) در کودکان با کف پای صاف
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.94
کد مقاله : 3629-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: صافی کف پا یکی از مشکلات شایع در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان می باشد. صافی کف پا در درازمدت اثرات مخربی بر مفاصل پا و زانو و سایر مفاصل به جای می گذارد. اصلاح عارضه کف پای صاف با استفاده از حرکات و تمرینات اصلاحی همواره مورد بحث بوده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر برنامه اصلاحی (NASM) بر آزمون های غملکردی و شاخص ساختار پا (FPI) در کوردکان با کف پای صاف می باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و به صورت میدانی انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق، دانش آموزان دختر 9 تا 12 ساله مبتلا به عارضه کف پای صاف منعطف شهرستان مرند می باشد. نمونه آماری ، 30 نفر از دانش آموزان دختر9 تا 12 ساله مبتلا به عارضه کف پای صاف منعطف در شهرستان مرند در سال تحصیلی 93-94 بودند. همه آزمودنی ها پرسشنامه اطلاعات فردی و فرم مربوط به ثبت آسیب را پر کردند و از لحاظ سلامت جسمانی مورد بررسی قرار گرفتند. افراد به مدت 6 هفته تمرینات اصلاحی کف پای صاف را انجام دادند که این تمرینات 3 جلسه در هفته به صورت یک روز در میان و به مدت 60 دقیقه اجرا می شد. در این پژوهش برای توصیف متغیرها از آمار توصیفی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار استنباطی استفاده شده است. برای بررسی اثر تمرینات اصلاحی NASM بر متغیرهای مورد نظر از آزمون t همبسته و برای تفاوت بین گروه ها از آزمون t مستقل در سطح معنی داری 0/05≤p استفاده شده است.
یافته ها: در گروه تمرینات NASM در مقایسه پس آزمون دو گروه، شاخص افت ناوی و شاخص FPI اختلاف معنادار بین گروهی داشته است و نیز آزمون جهش تک پا، جهش سه گانه تک پا، جهش سه گانه متقاطع تک پا در مقایسه پس آزمون گروه های کنترل و تمرینات تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات اصلاحی NASM تاثیر معنادار بر آزمون های عملکردی نداشته و بر شاخص FPI در کودکان با کف پای صاف تاثیر معنادار داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of the reform program (NASM) on performance tests and indicators foot structure (FPI) in children with flat foot
Authors
Narmin Ghani Zadeh Hesar, Fariba Ahmad Alidokht, ZSahra Sadehdel Fadafan
Abstract
Introduction: One common problem in children, adolescents and adults is flat foot. Flatfoot in long-term damaging effects on the affected joints in the feet and knees or other joints. Flatfoot correction disorder with use corrective exercises has always been discussed. The aim of this study is evaluated the impact of the reform program (NASM) on performance tests and indicators foot structure (FPI) in children with flat feet.
Methodology: Quasi-experimental research has been done in this field. The population of this study, female students 9 to 12 years old with flexible flatfoot disorder is Marand city. The sample consisted of 30 female students 9 to 12 years old with flexible flatfoot disorder in the city of Marand were in the 93-94 school year. All subjects completed a questionnaire on demographic information and registration forms filled out damage were evaluated in terms of physical health. In this study is to describe the variables descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data.
Results: In the group after two tests in comparison to NASM exercises group, drop index, and significant differences between FPI Navi group and also a single leap test, triple jump single toe, triple jump single toe in comparison to cross-post test control group and exercises a significant difference view. There is no significant difference between control and training.
Discussion: The results showed that the NASM Corrective Exercise does not have a significant impact on performance tests and on the FPI index in children with flat feet have had significant effect.
Keywords
NASM exercise, flatfoot, performance tests