تاثیر تمرینات سوئدی بر دامنه حرکتی شانه، درد، ادم لنفاوی و کیفیت زندگی زنان بازمانده از سرطان پستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.95
نویسندگان
1فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی
2استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران
3استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
چکیده
مقدمه: سرطان پستان به تجمع پیشرونده تغییرات ژنتیکی و اپی‌ژنتیک در سلولهای پستان منجر می‌شود. اختلال حرکتی شانه، درد، ادم لنفاوی و کاهش کیفیت زندگی، از جمله مشکلات رایج پس از درمان سرطان پستان می باشد. اثر برنامه های بازتوانی بر این مشکلات متناقض است. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات سوئدی بر دامنه حرکتی شانه، درد، ادم لنفاوی و کیفیت زندگی زنان بازمانده از سرطان پستان بود.
روش شناسی: در یک کارآزمایی نیمه تجربی 24 زن مبتلا به سرطان پستان به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (12 نفر) و تجربی (12نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 6 هفته و سه بار در هفته تمرینات سوئدی را انجام دادند. این تمرینات هوازی شامل حرکات ریتمیک در کل بدن بود که با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب انجام شد. دامنه حرکتی شانه، درد، ادم لنفاوی و کیفیت زندگی همه آزمودنی ها قبل و بعد از تمرینات به ترتیب با استفاده از گونیامتر یونیورسال، پرسشنامه درد، متر نواری و پرسشنامه کیفیت زندگی اندازه گیری شد. در پایان تحقیق، 9 نفر در گروه تمرین و 8 نفر در گروه کنترل باقی ماندند.
یافته ها: نتایج آزمون های تی مستقل و تی همبسته نشان داد که میزان فلکشن، چرخش خارجی شانه و کیفیت زندگی در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل افزایش و میزان درد کاهش یافت(P≤0.05) اما در میزان ادم لنفاوی تغییر معنی داری مشاهده نشد(P≥0.05).
بحث ونتیجه گیری: از آنجایی که این تمرینات منجربه بهبود دامنه حرکتی شانه، درد و کیفیت زندگی بیماران شد پیشنهاد می شود این تمرینات در برنامه توانبخشی بازماندگان سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of calisthenic exercises on shoulder range of motion, pain ,lymphedema and quality of life on female breast cancer survivals
Authors
Maede Sabaghi Kenari, Malihe Hadad Nejad, Masoumeh Karimi
Abstract
Introduction: Breast cancer is an interaction between genetic and environmental risk factors, and leads to progressive accumulation of genetic and epigenetic changes in cancer cells. Breast cancer treatments can cause symptoms such as limitation in shoulder mobility, pain, lymphedema and reduce the quality of life in patients. The effect of rehabilitation programs on these issues is contradictory. So the aim of this study was to evaluate the effect of calisthenic exercises on shoulder range of motion, pain , lymphedema and quality of life in female breast cancer survivals.
Methodology: In a Quasi-xperimental study 24 women with breast cancer randomly divided in two exercise (n=12) and control group (n=12). Exercise group perfomed the training protocol for 6 weeks, and three sessions per week. this aeropbic exercise include rhythmic movement that was performed with 60 to 70 percent of maximum heart rate. In order to assess of shoulder range of motion , pain , lymphedema and quality of life , goniometer ,BPI questionnaire, tape and QOL questionnaire respectively was used. At the end of the study, 9 patients in the experimental group and 8 patients in the control group remained
Results: pair sample t-test and independent sample t-test revealed that calisthenic exercises had significance effect on shoulder range of motion, pain and quality of life in women with breast cancer in experimental group compared with the control group (α≤0.05), but not significant effect in the lymphedema(α≥0.05).
Discussion: Since these exercises improve shoulder range of motion, pain and quality of life of these patients recommended this exercise will be used in the process of rehabilitation of breast cancer survivals.
Keywords
Calisthenic exercises, Range of motion, Pain, lymphedema, quality of life