تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر آزمون غربالگری عملکرد حرکتی ورزشکاران نخبه گلبال
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.96
کد مقاله : 3046-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
2استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: با توجه به نقصان بینایی در بازیکنان گلبال و ضعف در پوسچر این افراد، الگوهای حرکتی این بازیکنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تغییر در الگوهای حرکتی نیز سبب بروز الگوهای حرکتی جبرانی، کشیدگی عضلانی، پرکاری و در نهایت موجب آسیب می‌شود. به همین دلیل ضرورت غربالگری عملکرد حرکتی بازیکنان گلبال احساس می‌شود. مطالعات گوناگون نشان داده اند نقص در ثبات ناحیه مرکزی بدن نیز می تواند به کاهش اثرگذاری الگوهای حرکتی صحیح منجر شود اما تاکنون مطالعه‌ای به بررسی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد حرکتی بازیکنان گلبال نپرداخته است. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر آزمون غربالگری حرکات عملکردی بازیکنان نخبه گلبال بود.
روش شناسی: آزمودنی‌های این پژوهش را 26 ورزشکار نخبه گلبال تشکیل می‌دادند. این بازیکنان به طور هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی (13 نفر) و کنترل (13نفر) قرار گرفتند. برای ارزیابی از آزمون‌های غربالگری حرکات عملکردی (FMS) استفاده شد. هر دو گروه پیش و پس از پایان هشت هفته تمرینات در آزمون‌های غربالگری عملکرد حرکتی شرکت کردند. پس از انجام پیش آزمون‌ها، گروه تجربی تمرینات ثبات مرکزی با استفاده از توپ سوئیسی را که از تمرینات کال (2009) برگرفته شده بود به مدت هشت هفته و هفته‌ای سه جلسه انجام دادند. گروه کنترل تمرینات عادی و مرسوم گلبال را انجام دادند. برای تحلیل داده‌ها و با توجه به اینکه فرض توزیع طبیعی داده ها، همگنی شیب خطوط رگرسیون، و رابطة خطی بین متغیر کووریت و وابسته برقرار بود، از تحلیل کوواریانس در سطح 0/05 استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین تعدیل شده آزمون غربالگری حرکت عملکردی گروه تمرینات ثبات مرکزی (16/72=M) و کنترل (16/2=M) ورزشکاران نخبه تفاوت معناداری وجود دارد (F(1,23)=6/13 ,p 0/021, η 2 0/21).
بحث و نتیجه‌گیری: تأثیر مثبت تمرینات ثبات مرکزی بر آزمون غربالگری عملکرد حرکتی بازیکنان گلبال برنقش سازنده این تمرینات بر عضلات ثبات مرکزی تاکید دارد. به دلیل اینکه ناحیه مرکزی نقطه انتهایی، محل اتصال و دریافت نیرو از تمام زنجیره‌های حرکتی در حین تمامی فعالیت‌های دینامیک از جمله فعالیت‌های ورزشی می‌باشد، کنترل قدرت، تعادل و حرکت بخش مرکزی بدن، عملکرد زنجیره حرکتی اندام فوقانی و تحتانی را به حداکثر خواهد رساند. ازاین‌رو توصیه می-شود از تمرینات ثبات مرکزی در کنار تمرینات به عنوان شیوة مؤثر برای بهبود الگوی حرکتی و پیشگیری از آسیب در بازیکنان گلبال استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight-week core stability training on the functional movement screen Test of Elite goalball players
Authors
Azadeh Mahrokh Moghadam, Mostafa Zareyi, Fariba Mohammadi
Abstract
Introduction: Due to the lack of vision in Goalball players and their poor posture, movement patterns is affected players. Changes in movement patterns will also cause compensatory movement patterns, muscle tension, overuse and will eventually cause injury. For this reason, the necessity of Functional movement screen test of the players Goalball be considered. Several studies have shown that defects in the core stability can lead to reduced effectiveness of correct movement patterns. But no study has examined the effect of core stability training on motor function Goalball players. The aim of this study was to determine the effect of eight weeks of Core stability training on Functional movement screen test of elite Goalball players.
Methodology: The subjects of this study were 26 elite Goalball players. The players randomized into two groups, experimental (n = 13) and control (n = 13) groups. Functional movement screen (FMS) tests was used for evaluation. Both groups before and after the eight weeks of training, participated in Functional movement screen test. After pre-test, the experimental group Core stability exercises using a Swiss ball exercises that had taken from kahle (2009) was conducted three days a week for 8 weeks. The control group did usal exercises Goalball. To analyze the data and given that the assumption of normal distribution of data And there was confirmed a linear relationship between the dependent variable and the variety, So, to test the hypotheses, analysis of Ancova was used in the 0/05.
Results: Analysis of variance showed that the average adjusted the Functional Movement Screen Test group core stability exercises (M=16.72) and control (M=16.2) there is a significant difference in elite athletes (F(1,23)=6.13 ,p 0.021, η 2 0.21).
Discussion: The positive effect of core stability training on Functional movement screen test Goalball players, This training focuses on core stabilization muscles constructive role. Because the central region endpoints, junction and get all chains moving force during all activities, including sports activities is dynamic, Power control, balance, and movement of the central body, upper and lower extremity kinetic chain performance to maximize. it is recommended that core stability exercises be used as an effective way to improve sportive performance and prevention from injury.
Keywords
core stability, screening, motor function, goalball