مقایسه بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در دبیران ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه یزد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.97
کد مقاله : 3630-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی
2حسن زارع خورمیزی، کارشناسی ارشد علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3مهدیه دهقانی زاده، دکترای پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
چکیده
مقدمه: روان شناسان و متخصصان ورزشی همواره بر نقش حیاتی ورزش و آمادگی بدنی بر توسعه‌ی مهارت های روانی از جمله بهزیستی روانشناختی و تاب آوری تاکید کرده اند . سازمان جهانی بهداشت بهزیستی روانشناختی را تحت عنوان " رفاه کامل جسمانی، اجتماعی، روانی و عدم وجود بیماری و ضعف، قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی" تعریف می کند. تاب‌آوری یکی از مولفه های رواشناختی است که تحت تاثیر ورزش و فعالیت های حرکتی قرار دارد. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که؛ بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در دانشجویان ورزشکار بیشتر از دانشجویان غیرورزشکار است.
روش شناسی: روش این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای می باشد. آزمودنی‌ها شامل 120 دبیر (60 نفر ورزشکار و 60 نفر غیرورزشکار) مدارس متوسطه شهر یزد، به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ملاک غیر ورزشکار بودن، اصلا ورزش نکردن تا 1یا 2 روز در هفته بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه تاب‌آوری کونور و دیویدسون CD-RIS انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد تفاوت میانگین نمرات تاب آوری در دبیران ورزشکار که برابر با 61/63 است، نسبت به دبیران غیر ورزشکار که برابر 96/52 می باشد، در سطح 0/003=p معنادار است. همچنین تفاوت میانگین در بعد بهزیستی روانشناختی دو گروه دبیران ورزشکار (71/63) و غیرزشکار ( 28/54) معنادار است (19/2=t و 0/030=p).
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد دبیران ورزشکار در ابعاد مختلف روانشناختی بطور اعم و ابعاد تاب آوری و بهزیستی روانشناختی بطور اخص نسبت به دبیران غیر ورزشکار در شرایط بهتری قرار دارند. بهزیستی روانشناختی از ابعاد متنوعی از جمله پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند، رشد شخصی و تسلط بر محیط تشکیل شده است به این نتیجه می رسیم که ورزش و شرکت در فعالیتهای ورزشی می تواند در بهبود تاب آوری ورزشکاران موثر باشد.در حین ورزش دبیران یاد می گیرند که در عین رقابت چگونه رابطه ای مثبت با دیگران برقرار کنند، عواطف خود را ابراز کنند، و با هر موفقیت و شکستی چگونه از موفقیتها در جهت افزایش اعتماد به نفس و خودکنترلی و از شکستها برای افزایش ظرفیت پذیرندگی و سخت کوشی و تلاش دوباره و دوباره در جهت جبران آن شکست استفاده موثرتری بکنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing the psychological well-being and resilience among Yazd high school teachers, athletes and non-athletes
Authors
Mohammad Shabani tafti, Hasan Zare Khormizi, Mahdieh Dehghani Zadeh
Abstract
Introduction: Psychology and sports medicine specialist on the crucial role of exercise and physical fitness has always been the development of mental skills including psychological well-being and resilience have emphasized. The World Health Organization psychological well-being as "welfare of complete physical, social, psychological and absence of disease and weakness, harmonious connections with others, personal and social change and improving the environment" defines. Endurance is one of the psychological factors that affect the sport and motor activity. The main hypothesis of this study is that psychological well-being and resilience in students athletes is higher than non-athlete students.
Methodology: The methodology of this study is causal - comparative. Subjects included 120 teachers (60 athletes and 60 athletes) secondary schools in Yazd, the sampling method were selected. Non criteria for being an athlete, do not exercise until 1 or 2 days a week. Psychological well-being scale data collection using the short form and a questionnaire endurance Connor and Davidson (CD-RIS) was carried out.
Results: Results show differences in teachers' resilience scores athlete that is equal to 61.63, 96.52 is equal to the untrained teachers, at p = 0.030 ; (t=19.2) is significant. The difference between mean in terms of psychological well-being of teachers athlete (71.63) and non-athlete (28.54 ); (t=19.2 and p= 0.030) is significant.
Conclusion: The results suggest that teachers athletes in various aspects of psychological resilience and psychological well-being in general and in particular are in a better position than untrained teachers. in the same competition during exercise in how teachers learn that a positive relationship with others, express their emotions, and how the success or failure of success in order to increase confidence and self-control and the failure to increase capacity adopters and hard work and trying again and again in order to remedy its failure to make more effective use.
Keywords
Psychological well-being, resilience, Teachers