تاثیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی و انگیزه مشارکت به فعالیت‌های ورزشی نابینایان و کم شنوایان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.98
نویسندگان
1مدرس دانشگاه
2مدرس دانشگاه.
چکیده
مقدمه: مسئله عدم تحرک بدنی در افراد نابینا و ناشنوا به گونه دیگر قابل بررسی است. این افراد از یک طرف دارای محدودیت حرکتی به دلیل محدودیتها هستند و آنان را از پرداختن به بعضی از فعالیت‌های ورزشی باز می‌دارد. ازجمله این عوامل میتوان به وضعیت اجتماعی– اقتصادی اشاره کرد.
روش شناسی: تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است و جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه ی آماری آن را کلیه افراد نابینا وناشنوایان ورزشکار استان تهران که طبق آمار اداره کل تربیت بدنی نفر 167( 95نابینا و 65ناشنوا) بودند، تشکیل دادند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه وضعیت اقتصادی – اجتماعی قدرت نما (2013) همچنین جهت سنجش انگیزه مشارکت در فعالیتهای ورزشی از پرسشنامه بین المللی هونگ یونگ لین استفاده شد تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها نیز از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
یافته ها: ارتباط مثبت و معنی داری بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و مشارکت در فعالیتهای ورزشی نابینایان وناشنوایان وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون در این پژوهش نشان داد که به ترتیب سطح تحصیلات و میزان درآمد، پیش بینی کنندههای قویتری برای انگیزه مشارکت در فعالیتهای ورزشی برای افراد نابینا وناشنوایان می-باشند
بحث و نتیجه گیری: مشارکت در فعالیتهای ورزشی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی جامعه ی مورد مطالعه، لزوم تدوین یک برنامه ی جدید و تجدید نظر و بازنگری در برنامهای جاری را به منظور هماهنگی بیشتر ضروری جلوه می دهد. همچنین با توجه به حساسیت های خاص قشر مورد مطالعه، باید مشارکت در فعالیتهای ورزشی این گروه را بسیار با اهمیت و جدی تلقی کرد و این نکته را در نظر داشت که عدم توجه به آن عواقب فرهنگی- اجتماعی و انتقادی قابل توجهی را در بر خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of socioeconomic status and motivation to participate in sports activities for blind and hard of hearing
Authors
Sajdeh Moradi, Somayeh Rostami Azar, Mahsa Nematzadeh
Abstract
Introduction: Physical inactivity is an issue which should be investigated differently among blind and deaf people. On one hand they are limited due to restricted movement and keeps them away from engaging in some sport activities. Among these factors it could be pointed to socioeconomic status.
Methodology: The sample of all blind people and deaf athletes who enjoyed physical education organization in Tehran province, 167 people (95 blind and 65 deaf) were formed. In order to collect information from questionnaires showing the power of socio-economic status (2013) to measure participation in sport activities as well as international questionnaire Hong Yong Lin (25) was used for inferential analysis Results from tests Pearson correlation coefficient and multiple regression were used.
Results: A significant positive correlation between socioeconomic status and participation in sport activities there blind and deaf peaople. The regression analysis in this study showed that education and income are more powerful predictors for the motivation of participation in sport activities for disabled and handicapped people.
Conclusion: Participation in sport activities and studied the socio-economic society needs to develop a new program. The review and revision of current programs seem essential to coordinate this. the will.
Key word: Socio-economic status Exercise motivation Blind and hard of hearing
References
1. Ghodrat Nama A, Heydari Nezhad S, Davoodi I. The relationship between socio-economic status and level of physical activity, Shahid Chamran University. Journal of Sport Management. 2013 16: 20-5.
2. Islami, A, Mahmoudi A, Khabiri M, Najafian Razavi SM. The role of socio - economic situation of citizens' participation in public exercise motivation - recreational. Applied Research in Sport Management. 2012; 2 (3): 104-89.
Keywords
Socio-economic status, Exercise motivation, Blind and hard of hearing