تأثیر یک دوره تمرینات بازخورد زیستی عصبی بر بهبود عملکرد حرکتی دانشجویان تربیت بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.99
کد مقاله : 3633-10THCONF
نویسندگان
1ذانشجوی رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
2استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
3مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
مقدمه: بهینه‌سازی عملکرد فرآیند طولانی مدتی برای مبتدیان است که آرزو دارند به سطح بالایی از مهارت برسند. امروزه با استفاده از تکنولوژی آموزش امواج مغزی (نوروفیدبک) ورزشکار می‌آموزد که چگونه به صورت کارآمد فعالیت مغزی خود را اصلاح و باعث ارتقا عملکردهای شناختی و حرکتی خود گردد. از این رو محققین حوزه ورزش در تلاش اند که با استفاده از اصول شرطی ساز، الگوی امواج مغزی ورزشکاران مبتدی را به الگوی امواج مغزی ورزشکاران حرفه ای نزدیک کنند.
روش شناسی: این پژوهش به صورت نیمه تجربی بوده و در آن30 نفر از پسران ورزشکار دانشکده تربیت‌بدنی که واحد بسکتبال 1و 2 را گذرانده اند، به‌صورت در درسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی و پلاسیبو و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از آموزش نوروفیدبک، آزمون شوت منطقه‌ای بسکتبال با روایی و پایایی 70 و 90 درصد گرفته شد. آموزش‌های نوروفیدبک در 12 جلسه 30 دقیقه‌ای با پروتکل تتا/بتا در نقطه CZ انجام شد.
یافته ها: داده‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس بررسی شدند. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که بین میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی و پلاسیبو و کنترل تفاوت معنی‌داری بود، درحالی‌که تفاوتی بین گروه ساختگی و کنترل مشاهده نشد. در نتیجه آموزش نوروفیدبک بر افزایش عملکرد حرکتی ورزشکاران مؤثر بوده است.
بحث و نتیجه گیری: نوروفیدبک قابلیت بازآموزی امواج مغزی برای کسب بهترین عملکرد است. پروتکل تتا/بتا یکی از شاخص‌های معتبر و با دقت بالا جهت سنجش توجه فرد در سطح قشری است. بررسی‌های مختلف نشان داده است که هنگامی‌که ورزشکاری به وضعیت تمرکز و آرامش می‌رسد، عملکرد بهتری دارد. همچین استفاده از پروتکل تتا/بتا برای بازیکنان بسکتبال که بیشتر در شرایط رقابتی هستند مفید بوده و باعث نگه‌داری سطح مناسبی از تمرکز و مقاومت در برابر استرس می‌شود. از این رو می توان از نوروفیدبک به عنوان تمرینات مکمل در رشته های ورزشی مختلف استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of a period of EEG biofeedback training on motor function improvement in physical education students
Authors
Elahe Nabati, Seyede nahid Shetab Boushehri, Mohammad Reza Doustan
Abstract
Introduction: There is a long-term performance optimization process for beginners who wish to achieve a high level of skill. Today, using the technology of brain wave training (neurofeedback) teaches the athlete how efficiently he/she can correct his/her brain activities and how the athlete can improve cognitive and motor functions. Therefore, sport researchers are trying to make EEG brain wave pattern of primary athletes closer to the EEG brain wave pattern of professionals by using the principles provided sports field construction.
Methodology: This was a quasi-experimental study in which 30 basketball player boys from Physical Education Faculty who have passed Unit 1 and 2 sampling were selected and randomly accessible in three experimental groups and one control group and placebo. Before and after neurofeedback training, regional basketball shooting test was done and reliability and validity were 70 and 90 percent. Neurofeedback training in 12، 30-minute sessions with protocol theta / beta was conducted in CZ point.
Results: Data was analyzed using analysis of co-variance. The results showed that there was a significant difference in mean score of the experimental and control and placebo groups(P<0.01). Therefore, the neurofeedback training is efficient to continuous attention and performance in participants.
Discussion: EEG neurofeedback is capable to retrain brain waves in order to have the best performance. Protocol theta/beta is one of the leading indicators and with the high accuracy can measure one's attention on the cortical surface. Studies have shown that when athletes reach focus and calmness they will have a better performance. And also using protocol theta / beta is useful for basketball players that they are in competitive conditions and causes to the maintenance of proper level of concentration and resistance to stress. Therefore the neurofeedback can be used as supplementary training in different kinds of sport.
Keywords
Neurofeedback, Athlete, basketball, improve performance