نویسنده = عبدالحسین طاهری کلانی
تعداد مقالات: 2

1 اثر نوع تمرین ورزشی بر شاخصهای هماتولوژیکی در مردان غیرفعال
عبدالحسین طاهری کلانی*؛ حدیث الوندی
مشاهده مقاله

2 اثر تمرین هوازی و سن بر میزان ایمونوگلوبولینهای سرمی در افراد غیرورزشکار
عبدالحسین طاهری کلانی؛ احمد کریمی راد
مشاهده مقاله