نویسنده = سارا میرزابیگی فینی
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگیهای آنتروپومتریک در کاراته کاران با سطوح اجرایی مختلف
سارا میرزابیگی فینی؛ شهاب قهرمانی*
مشاهده مقاله

2 تاثیر 14 هفته تمرینات اسب درمانی بر تعادل و سرعت عکس العمل افراد مبتلا به طیف اوتیسم
سارا میرزابیگی فینی*؛ یاسر کاظم زاده؛ یحیی سخنگویی
مشاهده مقاله