نویسنده = کاظم هژبری
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثرگذاری تعامل اجتماعی داوطلبان در رویداد ورزشی مطالعه موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
شیما موسوی*؛ کاظم هژبری؛ پریسا اکبری
مشاهده مقاله

2 بررسی مبانی توسعۀ ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران
رحیم رمضانی نژاد؛ کاظم هژبری*
مشاهده مقاله