نویسنده = مسعود صبیانی
تعداد مقالات: 2

1 اثر خستگی عملکردی عضلات مرکزی بدن بر برخی از متغیرهای کینماتیکی مؤثر بر آسیب ACL طی مانور برش در ورزشکاران مرد دانشگاهی
مسعود صبیانی*؛ الهام شیرزاد؛ هومن مینونژاد
مشاهده مقاله

2 مطالعه مقایسه نمرات FMS بین سالمندان فعال در فعالیت های ورزشی و سالمندانی غیرفعال
مسعود صبیانی*؛ نرگس پیرمحمدی
مشاهده مقاله