نویسنده = بهادر عزیزی
تعداد مقالات: 2

1 پیش بینی انسجام گروهی در ورزشکاران بر اساس مولفه های رفتار شهروندی سازمانی
ساره اشراقی ایوری*؛ بهادر عزیزی؛ حسن فهیم
مشاهده مقاله

2 رویکردی آمیخته به بسترهای توسعه کارآفرینی در صنعت ورزش استان همدان و ارائه راه کارهای اجرایی
وحید ساعت چیان*؛ فریده هادوی؛ بهادر عزیزی
مشاهده مقاله