نویسنده = بتول امینی نجف آبادی
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر یک دوره تمرین ورزش در آب و مصرف مکمل آب انار بر برخی از متغیرهای ترکیب بدنی و نیمرخ چربی زنان دارای اضافه وزن
بتول امینی نجف آبادی*؛ مهناز مروی اصفهانی
مشاهده مقاله