نویسنده = غلامعلی قاسمی
تعداد مقالات: 9

1 بررسی تاثیر8 هفته صخره نوردی داخل سالن بر کنترل قامت کودکان کم شنوا 9تا14 سال شهر اصفهان
بهار عسگری*؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله

2 تأثیر هشت هفته صخره نوردی بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی کودکان کم بینا 8 تا 14 ساله
نفیسه یارعلی*؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله

3 بررسی تاثیر8 هفته صخره نوردی داخل سالن بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی کودکان کم شنوا 9 تا 14 سال شهر اصفهان
بهار عسگری*؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله

4 اثر تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر قدرت عضلانی، کیفیت دیالیز و کیفیت زندگی سالمندان همودیالیزی
مهرداد باستانی*؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی
مشاهده مقاله

5 تاثیر 8 هفته تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) بر میزان قوس کمری دانش آموزان دختر 15-12 ساله مبتلا به پشت صاف
محبت سرداری*؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله

6 تأثیر 8 هفته تمرینات معلق بر پیامدهای عملکردی در بیماران تعویض کامل مفصل زانو
نوشین رجائیان*؛ مرتضی صادقی؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله

7 تاثیر هشت هفته تمرینات یوگا بر کنترل پوسچر و کیفیت زندگی نوجوانان کم شنوای دختر 15-17 ساله
آسیه سنجری*؛ غلامعلی قاسمی؛ آسیه سنجری*
مشاهده مقاله

8 اثر 8 هفته برنامه تمرینی ریباند تراپی بر توان انفجاری اندام تحتانی دانش آموزان معلول شنوایی
مرضیه قوامی نژاد*؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله

9 تأثیر تمرینات ریباندتراپی بر کنترل قامت معلولان کم شنوا
مرضیه قوامی نژاد*؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله