نویسنده = محمد سلیمانی راد
تعداد مقالات: 2

1 تأثیر خودگویی انگیزشی بر زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی در تکلیف ساده
محمد صحبتیها*؛ محمد سلیمانی راد؛ سمیرا محمدنیا
مشاهده مقاله

2 نقش دو قیاس و طول دوره تمرین بر اجرا، یادداری و انتقال پرتاب آزاد بسکتبال
محمد سلیمانی راد*؛ محمد صحبتیها؛ علی ترابی
مشاهده مقاله