نویسنده = سیما ایوبی
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران ماهر و مبتدی رشته های راکتی
بی بی اعظم میری نژاد*؛ سیما ایوبی؛ جواد فولادیان
مشاهده مقاله

2 رابطه بین عملکرد تعادلی بامهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران و غیر ورزشکاران
سیما ایوبی*؛ بی بی اعظم میری نژاد؛ جواد فولادیان
مشاهده مقاله