نویسنده = محمد صحبتیها
تعداد مقالات: 2

1 تأثیر خودگویی انگیزشی بر زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی در تکلیف ساده
محمد صحبتیها*؛ محمد سلیمانی راد؛ سمیرا محمدنیا
مشاهده مقاله

2 تأثیر ترکیب خودگویی انگیزشی و کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا
محمد صحبتیها*؛ مهدی شهبازی؛ جعفر عباسیان
مشاهده مقاله