نویسنده = عبدالله قاسمی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه رشد حرکتی، اجتماعی و شناختی کودکان کودکستانی با وضعیت اقتصادی، اجتماعی متفاوت در مناطق مختلف شهر تهران
هانیه مصری پور*؛ سید کاظم موسوی ساداتی؛ عبدالله قاسمی
مشاهده مقاله