نویسنده = امیر شمس
تعداد مقالات: 3

1 مرور نظام‌مند و فراتحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات در دانش آموزان ایران
حامد عباسی*؛ فریبا محمدی؛ امیر شمس
مشاهده مقاله

2 تأثیر تداخل زمینه ای و دشواری تکلیف بر یادگیری مهارت حرکتی
منا تجلی؛ امیر شمس*؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی
مشاهده مقاله

3 روایی و پایایی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران
امیر شمس*؛ حامد عباسی؛ فریبا محمدی
مشاهده مقاله