کلیدواژه ها = دانش آموز
تعداد مقالات: 4

1 بررسی تغییرات و علل بیومکانیکی ناهنجاری های اسکلتی در دانش آموزان دختر شش پایه تحصیلی ابتدایی شهرستان بجنورد
فهیمه نقی نژاد*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

2 مقایسه تاثیر ارگونومی نیمکت های رایج در مدارس بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان دارای لوردوز کمری
آذر یوسفیان*؛ هادی صمدی؛ فریده باباخانی
مشاهده مقاله

3 ارتباط بین سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با رضایتمندی ورزشکاران دختر
محترم پاینده*
مشاهده مقاله

4 پیش بینی نوع نگرش نسبت به تربیت بدنی بر اساس هوش معنوی در دانش آموزان
میثم بیابانی*؛ آرمان جبراییلی؛ ایمان شیرزاد
مشاهده مقاله