کلیدواژه ها = یادگیری حرکتی
تعداد مقالات: 5

1 آیینه درمانی (mirror therapy)، روشی نوین بر مبنای عملکرد نورون های آیینه ای: بررسی قلمروسنجی (scoping review)
حسین سورتیجی؛ فاطمه محمدیان؛ فاطمه محمدیان*
مشاهده مقاله

2 اثر سن بر عملکرد و یادگیری مهارتهای حرکتی ساده و پیچیده
صغری علی نژادی*؛ فرناز دانشمند؛ بابک مشکینی اصل؛ علی امینی؛ فروغ دانشمند
مشاهده مقاله

3 آثار خودگویی آموزشی و تعیین هدف بر یادگیری خودتنظیم مهارت حرکتی پرتاب دارت
ایمان ملکی*؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی؛ داریوش خواجوی
مشاهده مقاله

4 اثر تجربه و تداخل زمینه ای بر یادگیری مهارت های منتخب هندبال
زینب ابراهیمی*؛ الهه هاشمی آهوئی؛ سید محمد هاشمی آهوئی
مشاهده مقاله

5 نقش میانجی خودکارآمدی در مزیت های منتسب به تمرین دوتایی
سعید کریمی*؛ شهاب پروین پور؛ مرضیه بلالی؛ محمد بذرپاچ
مشاهده مقاله