• 1- فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
          
  • 2- مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و گردشگری ورزشی
          
  • 3- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
          
  • 4- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
          
  • 5- بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزش
          
  • 6- جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزش