دومین نشست شورای سیاست‌گذاری "دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی" برگزار شد.
1395-05-31

این جلسه با حضورآقایان، دکتر رضا قراخانلو رئیس همایش، دکتر حمید آقا علی نژاد دبیرکل همایش، دکتر محمدرضا کردی معاون علمی همایش، دکتر محمد جوادی پور معاون فرهنگی و بین الملل همایش، عبدالله آقاجانی معاون اجرایی و دبیران کمیته هاى تخصصى همایش برگزار شد.

در این نشست با تاکید بر زمینه سازى براى حضور حداکثرى خانواده علوم ورزشى و سازمان هاى مرتبط در بزرگترین رویداد علمى ورزش کشور از راه مشارکت دانشگاه ها، وزارتخانه ها، فدراسیون هاى ورزشى، انجمن هاى علمى و سایر سازمان هاى مرتبط، راهکارهاى چنین حضورى مورد بحث قرار گرفت.

هم چنین ضمن نهایى کردن زمان، مکان و پوستر همایش از کمیته هاى تخصصى خواسته شد تا نشست آینده اسامى استادان خارجى برجسته در حوزه تخصصى خود و عناوین کارگاه هاى آموزشی پیشنهادى و مدرسان آن ها، عناوین نشست هاى تخصصى و سایر پیشنهادات در راستاى برگزارى هر چه باشکوه تر همایش را ارایه دهند.