دومین نشست شورای سیاست‌گذاری "دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی" برگزار شد.
31 مرداد 1395

این جلسه با حضورآقایان، دکتر رضا قراخانلو رئیس همایش، دکتر حمید آقا علی نژاد دبیرکل همایش، دکتر محمدرضا کردی معاون علمی همایش، دکتر محمد جوادی پور معاون فرهنگی و بین الملل همایش، عبدالله آقاجانی معاون اجرایی و دبیران کمیته هاى تخصصى همایش برگزار شد.

در این نشست با تاکید بر زمینه سازى براى حضور حداکثرى خانواده علوم ورزشى و سازمان هاى مرتبط در بزرگترین رویداد علمى ورزش کشور از راه مشارکت دانشگاه ها، وزارتخانه ها، فدراسیون هاى ورزشى، انجمن هاى علمى و سایر سازمان هاى مرتبط، راهکارهاى چنین حضورى مورد بحث قرار گرفت.

هم چنین ضمن نهایى کردن زمان، مکان و پوستر همایش از کمیته هاى تخصصى خواسته شد تا نشست آینده اسامى استادان خارجى برجسته در حوزه تخصصى خود و عناوین کارگاه هاى آموزشی پیشنهادى و مدرسان آن ها، عناوین نشست هاى تخصصى و سایر پیشنهادات در راستاى برگزارى هر چه باشکوه تر همایش را ارایه دهند.