دکتر رضا قراخانلو

رئیس همایش

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
ریاست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
دکتر حمید آقاعلی نژاد

دبیرکل همایش

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
معاون اجتماعی فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
 
دکتر محمدرضا کردی

معاون علمی همایش

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
 
دکتر محمد جوادی پور

معاون فرهنگی و بین الملل  همایش

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دبیر تخصصی جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزش

استادیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
مشاور حوزه معاونت فناوری
 
 
آقای عبدالله آقاجانی

معاون اجراییهمایش

عضو شورای عالی سیاست گذاری

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر سجاد احمدی زاد

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دبیر تخصصی فیزیولوژی ورزشی

دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی


 

دکتر علیرضا الهی

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دبیر تخصصی مدیریت، رسانه، بازاریابی و گردشگری ورزشی

استادیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی


 

دکتر حمید رجبی

عضو شورای عالی سیاستگذاری همایش

مسئول کمیته برنامه

دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی


 

دکتر علی شریف نژاد

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دبیر تخصصی بیومکانیک و مهندسی ورزش

استادیار 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


 

دکتر محمد حسین علیزاده

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دبیر تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران


 

دکتر مهدی نمازی زاده
عضو شورای عالی سیاست گذاری
استاد 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان


 

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

عضو شورای عالی سیاست گذاری

دبیر تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)