برنامه کلی همایش (PDF) 

 


برنامه زمانبندی ارایه مقالات بصورت سخنرانی به تفکیک شش محور همایش:

           1- فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (pdf)
           2- مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و گردشگری ورزشی (pdf)
           3- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (pdf)
           4- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی (pdf)
           5- بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزش (pdf)
           6- جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزش (pdf)