پژوهشگران و شرکت کنندگان ارجمند:

برای شرکت در نشستها و ثبت نام می توانید در زمان برگزاری نشست به تالار مربوطه و یا کمیته نشست های تخصصی مراجعه فرمایید.

برنامه نشست های تخصصی همایش (PDF)