نکات مهم:

ارائه پوستر مقالات بر اساس برنامه زمانبندی زیر صورت خواهد گرفت و ارزیابی ها نیز در زمان های تعیین شده خواهد بود لذا تقاضا داریم، پوستر مقاله خود را در زمان تعیین شده و در محل تعیین شده نصب و ارائه دهید.

 برای دریافت گواهی پذیرش و ارائه مقاله، نصب پوستر بر اساس زمان تعیین شده و حضور یکی از نویسندگان در محل، ضروری است.